autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Zkouška

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (únor 2009)

    (1) Uchazeč o jmenování autorizovaným inspektorem musí prokázat znalosti, které mu umožní provádět činnosti vymezené stavebním zákonem. Souhrn těchto znalostí musí pokrývat
 1. oblast stavebního práva,
 2. oblast navrhování a provádění staveb,
 3. oblast základních požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb.

    (2) V jednotlivých oblastech musí uchazeč prokázat
 1. v oblasti stavebního práva znalost právních předpisů se zaměřením na
  1. Popište zkrácené stavební řízení, se zvláštním důrazem na dodržení záměru územního plánování v projektu stavby. Jak se liší územní rozhodnutí, územní souhlas, zjednodušené územní řízení a územně plánovací informace. Vztah regulačního plánu k rozhodnutí o umístění stavby.
   Popište zkrácené stavební řízení, se zvláštním důrazem na námitky účastníků řízení a významu jejich vyřízení při územním řízení.
  2. Popište postup při zkráceném stavebním řízení a úpravu rozsahu a obsahu projektové dokumentace a dokumentace stavby ve stavebním zákoně a projektové dokumentace pro dopravní stavby.
  3. Rozdíl mezi účastníky územního, stavebního a kolaudačního řízení, povaha jejich námitek v těchto řízeních; postup autorizovaného inspektora při řešení námitek.
  4. Uveďte stručně základní povinnosti a odpovědnost stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru stavby, technického dozoru a autorského dozoru projektanta a úloha koordinátora bezpečnosti práce. Kdo může projektovat a kdo provádět stavby.
  5. Povinnosti a odpovědnosti autorizovaného inspektora. Autorizovaný inspektor vykonává své činnosti na základě smlouvy; jakou má tato smlouva povahu. Povinnosti vyplývající ze smluvních ujednání a ze stavebního zákona. Střet možných zájmů. Otázka honoráře.
   Jaké činnosti může autorizovaný inspektor vykonávat. Rozsah expertizy pro stavební úřad.
  6. Jaké jsou základní požadavky na stavby a na stavební výrobky. Co se rozumí certifikací a kdo ji provádí. Odpovědnost projektanta a zhotovitele za dodržení požadavků na stavby.
  7. Jak jsou upraveny ve stavebním zákonu kontrolní prohlídky; navrhněte jejich příkladný přehled a kriterium jejich výběru a jaké jsou jejich relace k běžným zkouškám na stavbě. Co se zjišťuje při kontrolních prohlídkách a kdo se jich účastní.
  8. Uveďte přehled možných dotčených orgánů ve stavebním řízení, povahu jejich stanovisek a rozveďte podrobněji kompetenci a postup vybraného dotčeného orgánu (např. orgány hygienické, požární ochrany, kulturních památek, ochrany přírody a krajiny). Jaká je relace těchto stanovisek k dříve vydaným stanoviskům v územním řízení. Co je to EIA a její význam. Řešení rozporných stanovisek dotčených orgánů v řízení.
  9. Uveďte systematiku staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, staveb vyžadujících ohlášení a stavební povolení ve stavebním zákoně a uveďte, u kterých z těchto staveb nepřichází činnost autorizovaného inspektora v úvahu.
   Které činnosti může autorizovaný inspektor vykonávat.
  10. Jaké druhy požadavků zahrnuje pojem obecné požadavky na výstavbu, ve kterých fázích výstavby a kterým osobám je uložena povinnost dodržovat obecné požadavky na výstavbu. Co je to normová hodnota, výjimky z obecných technických požadavků; kdy výjimka nepřichází v úvahu.
  11. Postup při vydávání certifikátu ke kolaudačnímu souhlasu stavebního úřadu. Požadavky na dokončenou stavbu z hlediska veřejnoprávního.
   Problematika získání stanovisek dotčených orgánů a závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
  12. Základní postup při povolování staveb dopravních a vodních děl, vodovodů a kanalizací. Problematika dokumentace a projektové dokumentace pro tyto stavby.
   Stavebník vodního díla, které slouží k nakládání s vodami, musí mít i povolení k nakládání s nimi. Je toto povolení podkladem pro vydání stavebního povolení, anebo je stavební povolení podkladem pro povolení rozsahu nakládání (čerpání).
   Závazné stanovisko (souhlas) a jeho povaha vodoprávního úřadu jako dotčeného orgánu.
   Má stavebník povinnost vyžádat si vyjádření vodoprávního úřadu, zda je jeho záměr v souladu s požadavky chráněnými vodního zákona.
   Okruh účastníků vodoprávního řízení se řídí stavebním zákonem nebo vodním zákonem.
   Zásobování stavbou vodou a odvádění a zneškodňování odpadních vod. Kontrola plnění této povinnosti.
   Základní relace stavebního úřadu a speciálního stavebníka úřadu, jde-li o povolení speciální stavby.

 2. v oblasti navrhování a provádění staveb znalost
  1. základních stavebních technologií a konstrukcí z hlediska jednotlivých materiálových variant (například konstrukce zděné, betonové, ocelové, dřevěné a kombinované),
  2. způsobů provádění staveb (monolitické, prefabrikované, kombinované) a používání stavebních materiálů a výrobků,
  3. problematiky zakládání staveb a typologie stavebních konstrukcí včetně jejich statického a dynamického působení,
  4. problematiky geologie a hydrogeologie podloží a mechaniky zemin, hydrogeologické průzkumy staveniště,
  5. obecnou znalost problematiky v souvisejících oblastech (zařízení staveniště, technické zařízení budov, vytyčování staveb apod.), účinky provádění staveb na okolí;

 3. v oblasti obecných požadavků na výstavbu zejména znalost problematiky
  1. mechanické pevnosti a stability staveb,
  2. požární bezpečnosti staveb (zejména posuzování požárního rizika stavby, stanovení stupně požární bezpečnosti, odstupové vzdálenosti od sousedních staveb, únikové cesty, požární úseky),
  3. hygienických požadavků na ochranu zdraví a ochranu před hlukem,
  4. požadavků na ochranu životního prostředí a jeho složek,
  5. bezpečnost při užívání staveb (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace),
  6. zvláštních požadavků na vybrané druhy staveb,
  7. přípustných odchylek a výjimek z obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení, proslunění, větrání),
  8. bezpečnost při činnosti prováděné hornickým způsobem při stavebních pracích.


 4. Doporučený seznam předpisů            Okruhy technických odborných otázek            Seznam právních otázek