autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Právní otázky

Otázky z právní části písemných zkoušek uchazečů o funkci autorizovaného inspektora. Leden 2014

Témata z právní části

 1. Popište postup při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • kdo podává oznámení
  • náležitosti oznámení
  • přílohy oznámení

 2. Popište právní úpravu vzniku oprávnění provést stavbu na základě oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • postup stavebního úřadu
  • námitky a výhrady proti oznámenému záměru
  • přezkum oznámení stavebního záměru nadřízeným správním orgánem a jeho rozhodnutí
  • vznik práva provést oznámený stavební záměr

 3. Jaké jsou základní požadavky posouzení stavby ve stavebním řízení (při vystavení certifikátu)?
  • co musí autorizovaný inspektor kontrolovat před vydáním certifikátu
  • obsah certifikátu autorizovaného inspektora
  • přílohy certifikátu autorizovaného inspektora

 4. Popište postup při vystavení certifikátu autorizovaného inspektora s důrazem na dodržení záměrů územního plánování v projektové dokumentaci stavby
  • respektování podmínek územního rozhodnutí, územního souhlasu, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popř. regulačního plánu
  • jak budete postupovat v případě, kdy projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vydaným rozhodnutím, avšak proti tomuto rozhodnutí bylo včas podáno odvolání
  • právní nástupnictví oprávněného z územního rozhodnutí (územní rozhodnutí o umístění stavby vydané pro pana X, který pozemek prodá panu Y, je možné pro pana Y vydat certifikát autorizovaného inspektora?)

 5. Dokumentace staveb podle stavebního zákona
  • jaké druhy dokumentace a dokumentace upravuje stavební zákon
  • jaký druh projektové dokumentace musí stavebník opatřit pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • obsah a rozsah projektové dokumentace pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • oprávnění ke zpracování projektové dokumentace, projektová dokumentace zpracována jinou osobou než projektantem
  • jak budete postupovat, pokud Vám stavebník předloží projektovou dokumentaci, která nebude zpracována projektantem, popřípadě jím bude zpracována, ale nebude úplná a přehledná

 6. Uveďte základní povinnosti a odpovědnost stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího a stavebního dozoru stavby
  • jak je stavebním zákonem vymáháno plnění zákonem stanovených povinností
  • uveďte povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora při výkonu činností

 7. Autorizovaný inspektor vykonává své činnosti na základě smlouvy. Jeho povinnosti vyplývají ze smluvních ujednání nebo jsou dány zákonem?
  • důvody zákazu činnosti autorizovaného inspektora (střet zájmů)
  • jak autorizovaný inspektor posuzuje splnění požadavků dotčených orgánů, jak posuzuje, zda dotčený orgán při uplatnění požadavků v závazném stanovisku požadavky nepřekročil rozsah své pravomoci
  • jak posuzuje autorizovaný inspektor úplnost projektové dokumentace

 8. Úprava kontrolních prohlídek podle stavebního zákona, navrhněte jejich přehled a kriterium jejich výběru
  • uveďte, co se při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby kontroluje v jednotlivých fázích její výstavby
  • kdo je povinen podle stavebního zákona se účastnit kontrolních prohlídek a koho může stavební úřad přizvat a jak se kontrolní prohlídky liší od běžných zkoušek předepsaných na stavbě

 9. Obsah a podmínky smlouvy autorizovaného inspektora se stavebníkem
  • podle jakého zákona se smlouva uzavírá
  • na jaké činnosti lze smlouvu uzavřít a na jaké činnosti autorizovaný inspektor smlouvu uzavřít nemůže nebo za jaké osobní situace ani nesmí

 10. Uveďte, jaké podklady je povinen stavebník předložit autorizovanému inspektorovi k vystavení certifikátu a jaká je forma souhlasu osob, které by jinak byli účastníky stavebního řízení
  • jaké podklady musí být součástí projektové dokumentace
  • jak nakládá autorizovaný inspektor se závaznými stanovisky dotčených orgánů
  • stanovení okruhu účastníků stavebního řízení a forma jejich souhlasu

 11. Uveďte přehled možných dotčených orgánů ve stavebním řízení, povahu jejich stanovisek a rozveďte podrobněji kompetenci a postup vybraného dotčeného orgánu (např. orgány hygienické, požární ochrany, kulturních památek, ochrany přírody a krajiny)
  • proč je důležité v kolizních případech znát i podmínky dotčeného orgánu v územním rozhodnutí o umístění stavby
  • povaha stanovisek dotčených orgánů, kontrola splnění jejich požadavků

 12. Uveďte důvody střetu zájmů v činnosti autorizovaného inspektora a možnosti zásahu vůči němu a jeho postihu v případě porušení zákona
  • uveďte možné právní důsledky situace, kdy autorizovaný inspektor nedbá svého vyloučení či střetu zájmů
  • uveďte, zda může být střetem zájmů dohled na provádění stavby, na kterou již vydal autorizovaný inspektor certifikát

 13. Uveďte systematiku staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, staveb na ohlášení a staveb na stavební povolení ve stavebním zákoně; uveďte, u kterých staveb nepřichází činnost autorizovaného inspektora v úvahu
  • systematika povolování a ohlašování staveb „volný režim“
  • jak je ve stavebním zákoně upraven vztah k povolování speciálních staveb.
  • stavby nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem

 14. Jaké druhy požadavků zahrnuje pojem obecné požadavky na výstavbu, ve kterých fázích výstavby a kterým osobám je uložena povinnost dodržovat obecné požadavky na výstavbu
  • ve kterých řízeních a postupech podle stavebního zákona musí být dodrženy obecné požadavky na výstavbu (příslušné prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu)
  • uveďte základní požadavky na vlastnosti staveb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizovaného podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a jejich stručnou charakteristiku
  • vysvětlete pojem "normová hodnota" a vztah vyhlášky o technických požadavcích na stavby k českým technickým normám
  • na základě jakých principů lze z některých ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby udělit výjimku.