autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Okruhy otázek

Okruhy technických odborných otázek vycházejících ze vtahu k OTP

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb

 1. Mechanická odolnost a stabilita
  • metodika způsobu návrhu stavby z hlediska stability stavby, mechanické odolnosti a uživatelnosti stavby nebo její části
  • zatížení a vlivy, které mohou způsobit nepřípustné přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin)
  • charakteristika prostředí, které může způsobit škody v průběhu předpokládané existence stavby (atmosférické, chemické vlivy, koroze, záření, otřesy)
  • deformace základového podloží způsobené důlní nebo seismickou činností na povrch
  • požadavky na základové konstrukce
  • požadavky na svislé a vodorovné nosné konstrukce
  • požadavky na předsazené konstrukce (balkóny, arkýře, lodžie, římsy)
  • požadavky na vertikální komunikace (schodiště, rampy, výtahy)

 2. Požární bezpečnost
  • technická definice pojmů požární úsek, požární odolnost, úniková cesta, požárně nebezpečný prostor, chráněná úniková cesta
  • všeobecné požadavky požární bezpečnosti (stabilita a únosnost konstrukcí, šíření požáru vně a uvnitř stavby, hořlavost materiálů, požární odolnost ve vztahu k nadzemním podlažím)
  • požadavky na zajištění evakuace osob (šířky nechráněné únikové cesty, evakuační výtahy a zajištění jejich funkce, osvětlení únikových cest)
  • požadavky na odstupové vzdálenosti (podmínky zamezení přenosu požáru, nebezpečné požární prostory, normové hodnoty požární bezpečnosti)
  • požadavky na zajištění požárního zásahu (podmínky vedení zásahu vnějškem příp. vnitřkem, nástupní a přístupové plochy, vybavení vnitřních zásahových cest, zajištění množství vody pro hašení, zdroj požární vody)

 3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
  • požadavky zajišťující neohrožování zdraví a života, zdravé životní podmínky uživatelů staveb uvolňování nebezpečných částic, emisí, znečištění vzduchu a půdy, výskyt vlhkosti, hluku (úroveň podlahy, světlá výška, přístupnost pozemků, hygienická vybavenost bytů, problematika radonu)
  • denní osvětlení, větrání a vytápění (podmínky návrhu)
  • proslunění (metodika návrhu)
  • ochrana proti hluku a vibracím
  • normativní nejvyšší přípustné hodnoty pro jednotlivé druhy staveb
  • problematika zajištění ochrany staveb proti vnějšímu a vnitřnímu hluku

 4. Bezpečnost při provádění a užívání staveb
  • podmínky návrhu bezpečného užívání staveb (hlavní domovní komunikace), provádění staveb, bezpečný provoz na pozemních komunikacích
  • přístup a užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace

 5. Úspora energie a ochrana tepla
  • požadavky ovlivňující tepelnou pohodu uživatelů
  • požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí
  • energetická náročnost provozu stavby (nízkoenergetické a pasivní domy)
  • požadavky na obvodové pláště
  • požadavky na výplně otvorů (okna, dveře)
  • požadavky na střešní pláště

 6. Technická zařízení staveb
  • vodovodní přípojky a vnitřní vodovody
  • kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
  • elektrické přípojky a vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody
  • plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení
  • vzduchotechnická zařízení
  • vytápění

 7. Specifické obecně technické požadavky pro Prahu
  • vzájemné odstupy staveb
  • připojení na pozemní komunikace
  • rozptylové plochy a řešení dopravy v klidu

 8. Řízení a realizace staveb

 9. Staveniště
  • převzetí, zajištění,
  • připojení na technickou infrastrukturu,
  • vytýčení podzemních sítí a jejich ochranná pásma, vytýčení stavebních objektů,
  • zařízení staveniště, zábory, podmínky BOZP, PO, ŽP na staveništi a vůči okolí,
  • koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví

 10. rovádění zemních prací
  • manipulace s ornicí, vlastnosti a třídění zemin,
  • výkopy, stavební jámy, podzemní stěny, spodní voda,
  • základová spára,
  • zásypy, hutnění, drenáže, zlepšování únosnosti podloží

 11. Provádění konstrukcí základových
  • plošných, hlubinných, vodotěsných, specielních,
  • zesilování,
  • podchycování

 12. Provádění konstrukcí zděných
  • nosných, nenosných,
  • materiály,
  • technologie tradiční, technologie soudobé,
  • rekonstrukce, sanace

 13. Provádění konstrukcí z betonu
  • nosných, nenosných, z betonu prostého, železového, předpjatého, specielních,
  • výroba směsi, transportbeton,
  • bednění, výztuž,
  • ošetřování, ovlivňování vlastností

 14. Provádění konstrukcí ze dřeva - tesařsky vázaných, sbíjených, lepených, montovaných, a kovů
  • oceli, hliníku, slitin, jejich spojování,
  • charakteristické vlastnosti, ochrana a ošetřování,
  • obnova a rekonstrukce

 15. Provádění konstrukcí z prefabrikátů
  • konstrukce celomontované, kombinované, spřažené,
  • materiálové varianty, výroba, doprava, manipulace, skladování,
  • zabudování a spolupůsobení dílců

 16. Provádění konstrukcí plášťových
  • střešní pláště, fasádní pláště, materiálové a konstrukční varianty,
  • výplně otvorů,
  • obnova a rekonstrukce, zateplování budov

 17. Provádění konstrukcí doplňkových
  • příčky, podlahy, podhledy, dlažby, obklady, malby, specielní povrchy,
  • konstrukce zámečnické, truhlářské, klempířské,
  • instalace a technická zařízení, kompletace

 18. Provádění izolací
  • proti zemní vlhkosti, proti vodě tlakové, atmosferické,
  • proti radonu,
  • tepelných, akustických, antivibračních,
  • ochrana proti škůdcům

 19. Pomocné konstrukce a mechanizmy
  • lešení nosná, pracovní, rampy, montážní lávky,
  • staveništní mechanizmy -zdvihací, transportní,
  • kompresory, čerpadla, zdroje elektřiny

 20. Předání stavby
  • přejímky, zkoušky, revize,
  • výrobky, materiály a konstrukce - podmínky a dokladování jejich užití,
  • dokumentování změn a odchylek od projektové dokumentace,
  • předčasné užívání, komplexní vyzkoušení,
  • vady a jejich odstraňování,
  • vyklizení staveniště