autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Koordinační rada pro autorizované inspektory sleduje se znepokojením stále častější negativní prezentace, mnohdy velmi zkreslené a jednostranné, o institutu autorizovaných inspektorů, jeho pravomocech a postavení ve smyslu stavebního zákona, i o činnosti jednotlivých z nich.

Vyjádření Koordinační rady pro autorizované inspektory k opakované negativní prezentaci institutu autorizovaných inspektorů v mediích

Koordinační rada pro autorizované inspektory sleduje se znepokojením stále častější negativní prezentace, mnohdy velmi zkreslené a jednostranné, o institutu autorizovaných inspektorů, jeho pravomocech a postavení ve smyslu stavebního zákona, i o činnosti jednotlivých z nich.

Přestože jsou bohužel kompetence Koordinační rady podle současně platného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve světle vývoje po r. 2006 ne zcela dostačující k účinnějšímu ovlivnění jak profese samotné a jejího vzdělávání, tak v možnosti důrazněji ovlivnit potřebnou novelizaci stavebního zákona, je Koordinační rada rozhodnuta působit v rámci všech možností k tomu, aby byla současná úprava stavebního zákona doplněna a zkvalitněna. Ztotožňuje se v tomto směru zcela se studií, pořízenou Českou společností pro stavební právo již v r. 2008 a předanou podle zadání ministerstvu pro místní rozvoj, která přesně specifikovala nedostatky současné úpravy. Kdyby byl stavební zákon v duchu doporučení studie již tehdy novelizován, nemusilo by pravděpodobně vůbec dojít k takovým negativním hodnocením a znevažování práce nové profese, která by mohla být využita a oceněna tak, jako v řadě jiných států Evropské unie, kde již řadu let řádně funguje. Nejde o profesi, která by byla "vynalezena" v České republice.Není proto také třeba v ní spatřovat nepřítele pořádku v oblasti stavebního řádu. Tak, jako je nepochybně třeba všímat si a napravovat pochybení stavebních úřadů, tak je to stejně třeba u autorizovaných inspektorů. Ovšem především prostřednictvím vzdělávání a kultivace profese a nikoliv jednostrannou, zkreslenou a i chybnou prezentací veřejnosti. Studie České společnosti pro stavební právo je k dispozici na stránkách autorizovaných inspektorů.

Koordinační rada se opakovaně snaží dosáhnout toho, aby byla přizvána, jako orgán sestávající z odborníků jmenovaných ministrem pro místní rozvoj, k expertním vyjádření tam, kde se stížnosti řešené ministerstvem pro místní rozvoj netýkají pouze pochybení či nejasností v oblasti práva. Doufá, že k této spolupráci dojde, stejně jako k tomu, aby koncepce dílčí deregulace agend státní správy byla podporována jak ministerstvem tak odbornými komorami. Zatím se bohužel v minulých letech nepodařilo dosáhnout dostatečné medializace této profese tak, aby se odborná i další veřejnost mohla seznámit s parametry jejího fungování a mezemi pravomocí. Jde o jednotu systému stavebního řádu, o aktivní spolupráci stavebních úřadů a autorizovaných inspektorů v agendách, kde dochází k pochybení, a kde jsou stavební úřady primárními nositeli znalostí o území, místních podmínkách a účastnících řízení. Autorizovaní inspektoři by tyto znalosti měli respektovat a z nich vycházet.

K tomu je ovšem potřeba posílit tu činnost, která je předpokladem jejich kvalitní práce a spolupráce se stavebními úřady, totiž metodickou a vzdělávací činnost, kterou nelze bez pomoci ministerstva a komor realizovat.

Koordinační rada proto spoléhá na pomoc ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České komory architektů, při hledání cest, jak do stavebního zákona vtělit taková ustanovení a opatření, která by vyloučila nejistoty pokud jde o pravomoci autorizovaných inspektorů a stavebních úřadů, nastolila funkční a transparentní systém řešení stížnosti proti aktům vydaným autorizovanými inspektory a nalézala prostředky, jak vybudovat celoživotní systém jejich vzdělávání obdobně, jako je tomu u stavebních úřadů a jejich pracovníků.


Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
předseda
Koordinační rady pro autorizované inspektory


V Praze dne 1. srpna 2010