autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Aktuální přehled novelizací stavebního zákona a prováděcích předpisů k 31. 12. 2010

Přehled novelizací stavebního zákona a prováděcích předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novely:
 • zák. č. 68/2007 Sb.
 • zák. č. 191/2008 Sb.
 • zák. č. 223/2009 Sb.
 • zák. č. 227/2009 Sb.
 • zák. č. 281/2009 Sb.
 • zák. č. 345/2009 Sb.
 • zák. č. 379/2009 Sb.


Stav prováděcích předpisů a jejich změn:
 • vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • vyhl. č. 269/2009 Sb. (změnila vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s účinností od 26. srpna 2009)
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (s účinností od 26. srpna 2009 (zrušila a nahradila vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu)
 • vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabečujících bezbariérové užívání staveb (zrušila k 18. listopadu 2009 vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)