autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Zpráva o institutu autorizovaného inspektora v ČR od pí. Malínské ze Světové banky

Zpráva o institutu autorizovaného inspektora v ČR od pí. Malínské ze Světové banky

ČESKÁ REPUBLIKA A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vznik nové profese během jednoho roku


S rozvojem českého stavebního trhu došlo k přetížení stavebních úřadů. Projekty byly ze dne na den rozsáhlejší a komplexnější a pracovníci stavebních úřadů, kteří je schvalovali, měli často pocit, že pro to nemají dostatek zkušeností.

Pracovníci si mohli vydechnout pouze v případě, kdy třeba žadatel zapomněl k žádosti přiložit kolek nebo určitý dokument. Pracovník přerušil řízení, oznámil vše žadateli a uložil projekt zpět na dno hromádky až do doby, kdy byla žádost opětovně podána. Výsledkem bylo, že stavebníci čelili dlouhému čekání na schválení a pracovníci stavebních úřadů byli frustrováni, protože to vypadalo, že se hromada žádostí, které před nimi ležely, nezmenšovala.

V roce 2007 bylo pro získání povolení ke stavbě jednoduchého nového skladu a jeho připojení k inženýrským sítím v Praze nutných 36 povolení, 251 dní a náklady odpovídající 18,5 procentům hrubého národního důchodu na obyvatele.

Nový hráč – autorizovaný inspektor

Stavební zákon z roku 2007 měl věci změnit. Ústředním bodem bylo vytvoření pro Českou republiku zcela nové profese autorizovaného inspektora a s tím souvisejícího zkráceného stavebního řízení. K jejich zavedení došlo za účelem převedení částí stavebního řízení do soukromého sektoru a urychlení schvalovacího řízení.

Nový zákon stanoví, že si investoři mohou vybrat mezi možností požádat stavební úřad o provedení celého stavebního řízení nebo si mohou najmout soukromého inspektora. Tento inspektor přezkoumá projektovou dokumentaci a vyhodnotí, zda je v souladu s územním plánem a příslušnými stavebními předpisy. Autorizovaný inspektor může eliminovat zdlouhavé vracení dokumentů, ke kterému dochází mezi stavebníkem a stavebním úřadem, protože může stavebníkovi pomoci přímo s řešením rozporů mezi projektovými plány a požadovanými standardy. Reformátoři doufají, že se v důsledku toho zkrátí doba čekání.

Na konci řízení autorizovaný inspektor vydá povolení ke stavbě projektované budovy. I když musí být povolení a příslušná dokumentace zaslána stavebnímu úřadu, může stavebník ihned zahájit stavbu. Autorizovaný inspektor rovněž může na konci výstavby vydat základní kolaudační dokument, čímž stavebníkovi umožní užívání stavby. V průběhu výstavby provádí kontroly stále stavební úřad, ale provádí je podle plánu předloženého inspektorem při úvodním vyhodnocení.

Čerpání ze zkušenosti druhých

V lednu 2007 připadla implementace nové profese na dvě profesní komory: na Českou komoru architektů a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků. Vytvořením nové profese „autorizovaného inspektora“ se Česká republika rozhodla následovat další evropské státy, které převedly části svých stavebních řízení do soukromého sektoru. Průzkum, který v roce 2006 provedlo Consortium of European Building Control (Evropské konsorcium pro stavební řízení), identifikoval soukromé prvky v rámci stavebního řízení u téměř všech 21 respondentů - států Evropy.

Nutnost provést důležitý výběr

Koordinační rada, která byla pověřena dohledem nad implementací nové profese, se rozhodl pro hlubší dialog s profesními kolegy ve dvou zemích, v Anglii a Bavorsku (Německo), aby mohl navrhnout fungující řešení pro Českou republiku. Miloslav Pavlík, předseda Koordinačního výboru pro autorizované inspektory reaguje na výběr, který musela jeho organizace učinit při řízení příslušných rolí hráčů veřejného a soukromého sektoru, včetně jejich odpovědností, povinností a závazků:

Měli by stavební úřady a soukromí inspektoři nabízet stejné služby nebo by si měli rozdělit odpovědnosti?

V Anglii a Walesu jsou soukromí inspektoři nazýváni „Autorizovanými inspektory“ a mohou efektivně převzít od stavebních úřadů celé stavební řízení. Stavebníci si mohou vybrat, že nikdy nebudou jednat se stavebním úřadem a uzavřou místo toho smlouvu se soukromým inspektorem, který dohlíží na projekt po celou dobu procesu. „Autorizovaný inspektor“ nejen dohlíží na projekt formou inspekcí a poskytování technického poradenství, ale rovněž vydává povolení ke stavbě. Pouze v případě, že „Autorizovaný inspektor“ nemůže prosadit nezbytné standardy, může projekt převést zpět na místní stavební úřad.

V Bavorsku, místo vzájemného soutěžení o projekty, soukromý inspektor a stavební úřad pracují ruku v ruce. Právní odpovědnost za stavební řízení jako takové zůstává v rukou státu. Soukromí inspektoři jsou zapojeni pouze jako třetí strany-poradci pro stavbu tam, kde se jedná o konstrukční a požární bezpečnost.

Výhodou existence pouze některých soukromých prvků (jako v Bavorsku) je, že se stavební úřad nemusí vzdávat své konečné rozhodovací pravomoci. Znamená to menší překonávání odporu stavebních úřadů během reformyi. Na druhé straně, tam, kde soukromí inspektoři stavebním úřadům přímo konkurují, jsou stavební úřady více stimulovány k redukci svých procesů. V Anglii, kde mohou autorizovaní inspektoři pracovat v kterékoli části země, se stala soukromá alternativa autorizovaných inspektorů zajímavou obzvláště pro velké stavební společnosti. Aby neztratily tuto důležitou část trhu, reagovaly na to některé místní stavební úřady vytvořením partnerství se stavebními úřady v jiných částech země, aby mohly nabídnout podobné služby. Je méně pravděpodobné, že by k tomuto druhu inovace došlo v systému, jako je bavorský systém.

V České republice jsme se rozhodli následovat spíše anglický, než bavorský systém. Stejně jako v Anglii jsou i čeští autorizovaní inspektoři alternativou stavebního řízení, nikoli doplňkovou službou jako v Bavorsku. Inspektor je stavebníkovi průvodcem od samého začátku řízení až do konce, a zajišťuje, že je veškerá dokumentace potřebná k povolení v pořádku a v případě potřeby radí, jak vyřešit rozpory.

Na rozdíl od Anglie však český autorizovaný inspektor neprovádí technickou kontrolu během výstavby. Za kontroly během výstavby jsou dále zodpovědné stavební úřady a řídí se přitom plánem, který vypracoval autorizovaný inspektor. To je opak přístupu v Bavorsku, kde stavební povolení vydává stavební úřad a provádění kontrol je delegováno na soukromé inspektory. V České republice vydává autorizovaný inspektor stavební povolení a „pověřuje“ stavební úřad prováděním inspekcí.

Kdo by měl soukromého inspektora pověřovat úkoly, stavební úřad nebo stavebník?

Z hlediska veřejné bezpečnosti se musíme zasadit o prosazování příslušných stavebních standardů. Důležité rozhodnutí, které je třeba v tomto ohledu přijmout, je zda by měli či neměli být soukromí inspektoři odpovědní vůči stavebním úřadům. Inspektor, který je pověřen samotným stavebníkem a nikoli stavebním úřadem, by mohl být zlákán, aby prosazoval standardy méně přísně, pokud by mu to zajistilo, že si udrží nesnadno ovladatelného, ale důležitého klienta. Tato negativní stimulace existuje v systému, který je zaveden v Anglii a Walesu, kde inspektora přímo jmenuje a platí stavitel.

V Bavorsku byl tento problém případného střetu zájmů zmírněn odlišnými pravidly pro různé typy budov. V případě stavby, kde je konstrukční a požární bezpečnost obzvláště důležitá, jako jsou budovy určené pro užívání veřejností (např. nemocnice, školy a zábavné parky), je soukromý inženýr/inspektor (zde nazýván „Pruefingenieur“) pověřen samotným stavebním úřadem a nikoli stavitelem. U projektů, kde není otázka bezpečnosti tak vyhraněná, může vyhodnocení konstrukční bezpečnosti provést soukromý inženýr/inspektor (zde nazývaný „Pruefsachverstaendiger“), který je pověřen přímo stavebníkem.

Zde jsme se opět rozhodli následovat anglický přístup: autorizovaní inspektoři jsou pověřeni a placeni stavebníkem, nikoli stavebním úřadem. Aby však byl ošetřen problém stimulace, zavazuje české právo inspektora poskytnout stavebnímu úřadu odbornou spolupráci, pokud o to bude požádán. Ministr pro místní rozvoj má právo odejmout autorizovanému inspektorovi certifikát za opakovaná nebo závažná porušeníii. Je to podobné způsobu, kterým řeší tento problém se stimulací1 Anglie a Wales.

Pokud se však předpokládá, že soukromí inspektoři mají být pod dohledem stavebních úřadů a pokud stavební úřady rovněž provádějí nezbytné kontroly, je důležité, aby pracovníci stavebních úřadů měli příslušné znalosti, aby byli schopni vyhodnotit práci inspektora. Důležité je, aby rozdíl v příjmech soukromých inspektorů a jejich kolegů na stavebních úřadech nebyl příliš velký. Jinak bude obtížné udržet kvalifikované pracovníky stavebních úřadů, aby „nemigrovali“ na nově vytvořenou profesi soukromých inspektorů.

Toto musíme v blízké budoucnosti sledovat. V současné době je průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka stavebního úřadu okolo $ 1.000. Na druhé straně, autorizovaní inspektoři doufají, že si vydělají okolo $ 50 za hodinu. V případě, že si bude autorizovaný inspektor schopen vydělat za pouhých 20 hodin tolik, jako jeho kolegové na stavebním úřadu za měsíc, bude kvalifikovaný personál pravděpodobně migrovat z veřejného do soukromého sektoru.

Prvním náznakem, že by se to mohlo stát, je, že některé stavební úřady již zvažují outsourcing kontrolní části řízení ze strany autorizovaných inspektorů, využívajíc tak mezery v zákoně.

Kdo by měl nést právní odpovědnost?

Otázka, kdo zadává inspektorovi úkoly, má rovněž přímý dopad na otázku, kdo nese odpovědnost v případě vzniku škody na budově, pokud inspektor nezajistil odpovídající standardy. V bavorském odlišném modelu rizika má inspektor, kterému zadává úkoly stavební úřad, odpovědnost pouze v případech vážných a úmyslných škod. V případech, kdy je inspektorovi zadán úkol přímo samotným stavebníkem, nese inspektor plnou odpovědnost. To platí i pro „autorizované inspektory“ v Anglii, pokud si stavebník vybere „autorizovaného inspektora“ místo stavebního úřadu. V důsledku toho zákon vyžaduje, aby inspektoři v Anglii a Walesu a „inspektoři“ v Bavorsku, kteří jsou pověřeni úkolem ze strany stavebníka, uzavřeli speciální pojistky, které chrání je a jejich klienty v případech, kdy se jedná o vysokou odpovědnostiii.

Úroveň odpovědnosti přenesené ze stavebních úřadů na soukromé inspektory má přirozeně vliv na výši pojistného krytí, které musí soukromí inspektoři uzavřít. V důsledku toho je v Anglii a Walesu, kde jsou „autorizovaní inspektoři“ odpovědni za více než jen pouhou konstrukční bezpečnost stavby, pojistné krytí daleko vyšší než v Bavorsku (a v Německu všeobecně). V Anglii zákon předepisuje minimální krytí GBP 1.000.000 (USD 2.000.000) na pojistnou událost, v Bavorsku je požadována pouze částka EUR 500.000 (USD 800.000) na pojistnou událostiv. Kromě toho, v Anglii musí být pojistné krytí rozšířeno na 10 let po skončení ročního krytí (tj. soukromí inspektoři nesou odpovědnost po dobu dalších 10 let od své poslední smlouvy). V Bavorsku toto pravidlo neexistuje. Je na stavebníkovi, aby se dotázal na typ pojištění, které má inspektor uzavřené.

Ať jsou bezpečnostní kontroly prováděny stavebním úřadem nebo autorizovaným inspektorem, jsou za škody plně odpovědni čeští autorizovaní inspektoři, protože vypracovali plán potřebných kontrolv. V souladu s úpravou odpovědnosti nový stavební zákon předvídá, že autorizovaní inspektoři musí zajistit odpovídající pojistné krytí. Stále však ještě musí být vypracovány podrobnosti ohledně pojistného krytí. Dnes, na rozdíl od Anglie a Německa, není požadováno minimální krytí. Místo toho zákon jednoduše stanoví, že pojištění je založeno na dohodě se stavebníkem, který najímá autorizovaného inspektora.

Na základě zahraničních zkušeností může pojišťovnám nějakou dobu trvat, než se naučí přiměřeně oceňovat rizika spojená s novou profesí. V Anglii trvalo 12 let, než ústřední vláda schválila pojišťovací plán a pojistné krytí se stalo běžně dostupným. V Bavorsku byl pojišťovací trh lépe připraven, protože již existovalo „schvalování inženýrů“, které bylo zavedeno v roce 1942, protože válečná nouze nutila politiky, aby hledali alternativy za účelem podpory stavebních úřadů, které měly podstav zaměstnanců.

Závěr

Implementace v České republice pokračuje. Dvě komory, které odpovídají za implementaci nové profese, založily komise pro zkoušky autorizovaných inspektorů a stanovily termíny a podmínky zkoušek, přičemž první zkoušky proběhly v červnu 2007. V prosinci 2007 jmenoval ministr pro místní rozvoj první skupinu 23 úspěšných kandidátů do funkce autorizovaných inspektorůvi. Do dubna 2008 bylo jmenováno dalších 32 osob a k 1. červnu 2008 dalších 13 osob. Celkem je tedy k 31.10.2008 68 autorizovaných inspektorů.
Za poslední dekádu prošel systém stavební kontroly v Evropě podstatnými změnami. Stále více států zavádělo do svého procesu stavební kontroly soukromé prvky. Některé státy zašly ještě dále než jiné. Státy jako Česká republika, které se připojily později, mohou profitovat ze zkušenosti jiných států, jako je Anglie nebo Německo. Tento studijní případ objasnil výběr české vlády, který musela učinit při své snaze o přenesení činností v oblasti stavební kontroly do soukromého sektoru. Nově jmenovaní autorizovaní inspektoři získali nedávno své první objednávky. Praxe ukáže, zda autorizovaní inspektoři přinesou změnu do života českých stavebníků.

Autoři:

Miloslav Pavlík je inženýr a předseda Koordinačního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, jež byl pověřen vypracováním podrobností ohledně nové profese autorizovaného inspektora. Je rovněž prorektorem pro výstavbu a investiční činnost Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.
Carolin Geginat je ekonomka týmu Doing Business“ Světové banky/IFC místopředsedkyně pro rozvoj finančního a soukromého sektoru.
Jana Malinska je specialistka na investiční politiku národního týmu Doing Business a FIAS, Poradenská služba pro investiční klima, Skupina Světové banky.


1 Anglická vláda nedávno vytvořila Poradní skupinu pro plnění standardů stavební kontroly. Poradní skupina formulovala standardy plnění, aby zabránila tomu, že by mohly být standardy stavební kontroly sníženy z důvodu konkurence mezi stavebními úřady a soukromými inspektory (http://www.planningportal.gov.uk/uploads/br/bcpi/building-control-performance-standards_june06.pdf). Kromě toho probíhá benchmarking, jehož výsledky jsou očekávány v květnu 2008.

i V Bavorsku ve skutečnosti stavební úřady převedly pravomoci v důsledku reformy stavebního zákona z roku 1994, ve znění jeho doplňků. Jejich ztráta pravomoci byla však více připisována zavedení stavebních kategorií, pro které nebylo vyžadováno povolení, spíše než využití hodnocení konstrukční a požární bezpečnosti ze strany soukromé osoby.
ii Paragraf 144, odst. 2 stavebního zákona. Dalšími důvody pro odejmutí certifikátu jsou případy, kdy autorizovaný inspektor přestane být osobu bez záznamu v rejstříku trestů, nebo pokud je ve své funkci autorizovaného inspektora neaktivní po dobu přesahující 3 roky.
iii V Anglii je to vysvětleno ve Stavebním zákoně z roku 1984, v Německu je příslušným zákonem „Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen” (PrüfVBau) z 29.11.2007 (§ 5, odst. 1, věta 4, 1. část).
iv Toto jsou pouze zákonné minimální požadavky. Ve skutečnosti je pojištění v obou státech daleko vyšší.
v Stavebník zůstává odpovědný za stavbu jako celek a projektant přebírá odpovědnost za přesnost plánů a většinu projektových a technických aspektů. Autorizovaný inspektor je hmotně odpovědný za svou práci a nese s nimi společně právní odpovědnost za stavbu. V případě selhání stavby bude provedeno šetření, které stanoví, zda dokumenty schválené autorizovaným inspektorem byly správné a zda je projektant, stavitel nebo autorizovaný inspektor odpovědný za selhání.
vi Další kandidáti složili zkoušky, stále však čekají na své jmenování.