autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Změny ve stavebním zákonu a předpisech souvisejících k 30. říjnu 2009. K pozornosti autorizovaným inspektorům a adeptům na tuto funkci.

Změny ve stavebním zákonu a předpisech souvisejících k 30. říjnu 2009

 1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu byl novelizován těmito předpisy:
  • č. 68/2007 Sb.
  • č. 191/2008 Sb.
  • č. 223/2009 Sb. , tj. změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu zboží, účinnost 28.12.2009 - TÝKÁ SE AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ
  • č. 227/2009 Sb., tj. změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, účinnost 1.7.2010
  • č. 345/2009 Sb., tj. zákon související s novelou zákona o vlastnictví bytů, účinnost od 1.1.2010
  • č. 281/2009 Sb., tj. změnový zákon v souvislosti s přijetím daňového řádu, účinnost od 1.1.2011


 2. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:
  • vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, účinnost od 26.8.209, zrušila vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. POZOR! - podle přechodných ustanovení "u staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní úpravy" + pracovní pomůcka ´= seznam souvisejících norem na internetové stránce MMR
  • vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, účinnost od 26.8.2009 POZOR - nemá žádná přechodná ustanovení
  • nová "bezbariérová" vyhláška je v konečné fázi legislativního procesu, není vyloučena účinnost ještě v letošním roce - sledujte internetovou stránku MMR