autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Od 1. srpna 2010 budou moci autorizovaní inspektoři vydávat certifikáty k povolení vyjmenovaných vodních děl.

Změna zákona o vodách, dotýkající se autorizovaných inspektorů

Dnem 1. srpna 2010 nabude účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Podle § 15 odst. 9 novely vodního zákona "Vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního zákona; to neplatí v případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačníéch objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami.
To znamená, že od 1. srpna 2010 budou moci autorizovaní inspektoři vydávat certifikáty k povolení vyjmenovaných vodních děl.