autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Novela SZ

Koordinační rada pro autorizované inspektory se opakovaně zabývá různými verzemi návrhu novely stavebního zákona, jak je vytváří Ministerstvo pro místní rozvoj. V listopadu loňského roku i v lednu byla přizvána ke spolupráci a uplatnění připomínek, cou učinila. Současný návrh novely stavebního zákona sice k připomínkám z MMR neobdržela, byla však na svůj názor dotázána presidentem SIA ČR - Rady výstavby.Pro informaci, zejména autorizovaným inspektorům, dále uvádíme dopis, v němž je stanovisko Koordinační rady k návrhu novely uvedeno stručně, přičemž pozornost je věnována jednak působnosti autorizovaných inspektorů, jednak postavení Koordinačné rady samotné. Návrh novely s připomínkami k jednotlivým změnám příslušných ustanovení, lze nalézt na neveřejné části této internetové stránky.

Koordinační rada se zabývá verzemi návrhu novely stavebního zákona

1. SIA ČR - Rada výstavby
2. Předseda ČKAIT
3. Předseda ČKA

dovoluji si obrátit se na Vás jménem Koordinační rady pro autorizované inspektory, a to v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Nový stavební zákon upravil v rámci zjednodušování postupů při povolování staveb koncepčně nový institut zkráceného stavebního řízení s využitím certifikátu autorizovaného inspektora, který měl odbřemenit stavební úřady od vedení stavebního řízení v nekonfliktních případech a současně umožnit investorům ve fázi povolování stavby zkrátit její přípravu. To vše při zachování požadavků na zdůrazňovanou bezkonfliktnost, tj. souhlasného projednání s dotčenými orgány a zajištění vyjádření potencionálních účastníků stavebního řízení. Tento postup se velmi rychle ujal a při jeho aplikaci bylo dosaženo řady pozitivních výsledků zejména při povolování veřejných investic v oblasti školství, zdravotnictví a kultury, kdy za použití certifikátu autorizovaného inspektora byly podstatně zkráceny lhůty při přípravě staveb, což umožnilo včasné podání žádostí o čerpání dotací např. z fondů EU. Na druhé straně se pochopitelně dík koncepčně nové, a dnes můžeme říci ne zrovna dokonalé právní úpravě, vyskytly problémové případy, které jsou předmětem stížností, případných žalob apod. Tato skutečnost vedla při různosti názorů také k diskutabilnímu dotváření práva ze strany soudů.

Jsem přesvědčen, že pozitiva činnosti autorizovaných inspektorů převažují a že stojí za to tento nový institut zdokonalovat a umožnit tak investorům využít potencionálu erudovaných odborníků v povolovací fázi staveb, kdy se nerozhoduje o zásadních otázkách umístění stavby a jejího prostorového a funkčního řešení, ale o stavebně technických otázkách navazujících na významově prvotní územní rozhodnutí stavebního úřadu.

Musím konstatovat, že připravená novela stavebního zákona v ustanoveních § 117 a § 117 a neřeší uspokojivě vyhodnocené nedostatky, ba právě naopak vede k popření původního cíle a smyslu institutu autorizovaného inspektora. Domnívám se, že východiskem by měl být vznik práva provést stavbu přímo ze zákona na základě zákonem stanovených podmínek, z nichž jednou z nich by byl certifikát autorizovaného inspektora. Bez splnění všech zákonných podmínek by právo provést stavbu stavebníkovi vůbec nevzniklo a v případě pochybností by bylo možno o této skutečnosti rozhodnout. Novelou navržený postup nesystémově slučuje uvedený princip s postupem při ohlašování staveb a zakládá přímou kontrolu stavebních úřadů nad činností autorizovaných inspektorů. Na druhé straně připravená novela stavebního zákona vůbec neřeší dlouho diskutovaný problém právního postavení Koordinační rady pro autorizované inspektory, její působnosti, jejího zřizování, na které pochopitelně navazuje i financování její činnosti.

Vážený pane prezidente, chtěl bych Vás požádat, aby při připravované změně právní úpravy činnosti autorizovaných inspektorů byla věnována zvýšená pozornost s ohledem na to, že mediální kritika se soustřeďuje daleko více na negativní případy než na objektivní přínos tohoto nového institutu pro investorskou praxi. Koordinační rada pro autorizované inspektory je připravena nabídnout zkušenosti svých členů a poznatky s uplatňováním tohoto institutu. V tomto směru Vám v příloze proto předkládám podněty, které jsou zaměřeny na další styčné body činnosti autorizovaných inspektorů a rozhodování stavebních úřadů.

s pozdravem
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
předseda Koordinační rady pro autorizované inspektory