autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Seznam předpisů

Doporučený seznam předpisů, které má autorizovaný inspektor znát.

Doporučený seznam předpisů

 1. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 2. zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 3. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 4. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 5. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 6. vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení , veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 7. vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 8. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 9. vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
 10. vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 11. vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu orientace
 12. vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 13. vyhláška hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb. HMP
 14. vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro plnění funkce lesa
 15. vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
 16. vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
 17. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 18. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 19. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 20. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 21. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 22. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích určených pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 23. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 24. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 25. zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
 26. zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 27. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 28. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 29. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 30. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 31. zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 32. zákon č. 18/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 33. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
 34. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů
 35. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o statní báňské správě
 36. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 37. zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 38. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 39. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 40. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 41. zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 42. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 43. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 44. zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 45. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 46. zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 47. zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
 48. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 49. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákon (veterinární zákon)
 50. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 51. zákon č. 68/2007 Sb.
 52. zákon č. 191/2008 Sb.
 53. zákon č. 223/2009 Sb. , tj. změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu zboží, účinnost 28.12.2009 – TÝKÁ SE AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ
 54. zákon č. 227/209 Sb., tj. změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, účinnost 1.7.2010
 55. zákon č. 345/209 Sb., tj. zákon související s novelou zákona o vlastnictví bytů, účinnost od 1.1.2010
 56. zákon č. 281/2009 Sb., tj. změnový zákon v souvislosti s přijetím daňového řádu, účinnost od 1.1.2011
 57. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, účinnost od 26.8.209,
 58. vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, účinnost od 26.8.2009