autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

O činnosti AI

Autorizovaný inspektor je fyzická osoba, která byla pro výkon své činnosti jmenována ministrem pro místní rozvoj.

O ČINNOSTI AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA

Autorizovaný inspektor je fyzická osoba, která byla pro výkon své činnosti jmenována ministrem pro místní rozvoj. Uchazeč o toto jmenování musí splňovat následující podmínky: musí mít úplné VŠ vzdělání (člen ČKA nebo ČKAIT autorizovaný architekt nebo autorizovaný stavební inženýr), minimálně 15 let praxe v oboru v oboru projektování staveb nebo vedení provádění staveb a nebo na stavebním úřadě a čistý trestní rejstřík. Dále musí složit předepsanou odbornou zkoušku před komisí jmenovanou ministrem pro místní rozvoj. Autorizovaný inspektor je jmenován na 10 let s působností na celém území České republiky. Musí být pojištěn na škodu způsobenou klientovi.

PRAVOMOCI AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA

 • Autorizovaný inspektor provádí zkrácené stavební řízení a vydává certifikát, jehož oznámení stavebnímu úřadu má stejnou účinnost jako stavební povolení vydané stavebním úřadem.
 • Autorizovaný inspektor může povolit změnu stavby před jejím dokončením
 • Autorizovaný inspektor může dohlížet na provádění stavby.
 • Autorizovaný inspektor může zpracovat odborný posudek - certifikát na jehož základe stavební úřad může vydat kolaudační souhlas.

STAVEBNÍ ÚŘAD A AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ


ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - NAHRAZUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zkrácené stavební řízení upravuje § 117 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - lze je provádět pouze pro stavby vyžadující stavební povolení.

Použité zkratky:
AI = autorizovaný inspektor
ÚR = územní rozhodnutí
DSP = projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
DUR = projektová dokumentace pro územní řízení zpracovaná dle vyhlášky č.503/2006 Sb.
SÚ = místně příslušný stavební úřad

 1. Stavebník uzavře s AI smlouvu o kontrole projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, obvykle se bude jednat o smlouvu mandátní podle obchodního zákoníku.
 2. Stavebník předá AI (obdobně jako při žádosti o stavební povolení):
  1. pravomocné a platné ÚR (pokud stavba ÚR vyžaduje), umožní AI nahlédnout do DUR
  2. DSP, ve které jsou zapracovány připomínky a podmínky z ÚR a ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
  3. závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy (hygienik, hasič, památkář apod.) k DSP
  4. vyjádření správců technických sítí, pokud stavba vyžaduje nové přípojky, nebo se zvyšuje jejich kapacita (voda, kanalizace, plyn, elektro) k DSP. Navíc oproti žádosti o stavební povolení na stavební úřad:
  5. vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení (určí AI po seznámení se s dokumentací.).
 3. AI provede kontrolu DSP včetně připojených dokladů stejně, jako by to učinil stavební úřad ve stavebním řízení, a zjišťuje:
  1. soulad DSP s podmínkami ÚR a soulad s DUR
  2. že DSP je úplná, přehledná, zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., zpracovaná oprávněnou osobou (autorizační razítko a podpis autora) v souladu s obecně platnou legislativou a že splňuje obecné požadavky na výstavbu
  3. že je zajištěn příjezd ke stavbě a umožňuje včasné vybudování technického vybavení (napojení na technické sítě, zajištění potřebných kapacit)
  4. že DSP vyhovuje požadavkům dotčených orgánů státní správy (hygienik, hasič apod.) a správcům sítí a že jejich požadavky a připomínky jsou v DSP zapracovány.
 4. AI dále zjistí, zda vyjádření dotčených osob - účastníků řízení jsou souhlasná bez námitek. Pokud tato vyjádření obsahují námitky, AI je s těmito osobami projedná s cílem odstranění rozporu mezi namítající osobou a stavebníkem. Pokud se námitky nepodaří odstranit, je nutné požádat o jejich vypořádání stavební úřad (pouze ten je oprávněn námitky zamítnout, nebo o nich jinak rozhodnout).
 5. Pokud dokumentace splňuje všechny zákonné požadavky, vyhovuje podmínkám dotčených orgánů a vyjádření dotčených osob jsou souhlasná bez námitek (nebo byly námitky odstraněny jednáním), AI:
  1. vydá certifikát, kterým stvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a připojených dokladů a že navrhovaná stavba může být provedena
  2. označí DSP (1 - 3 paré), datum, podpis a otisk autorizačního razítka AI
  3. zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby (AI po dohodě se stavebníkem je účasten na těchto kontrolních prohlídkách, z jejichž harmonogramem je seznámen i SÚ).

Všechny tyto doklady a dokumenty předá AI stavebníkovi a ten stavbu oznámí SÚ. Formulář pro toto oznámení je uveden ve vyhlášce č. 526/2006 Sb. (po dohodě se stavebníkem AI tento formulář zpravidla vyplní a oznámení včetně příloh na SU podá). Stavební úřad již o ničem nerozhoduje, oznámení spolu s dokumentací archivuje a eviduje stavbu jako povolenou.
Následující den po předání oznámení stavebnímu úřadu může být realizace stavby podle ověřené DSP zahájena.

JAKÉ DALŠÍ POVOLENÍ MŮŽE VYDAT AI A JAKÁ JSOU VYHRAZENA JEN SÚ?

 1. Změnu stavby před jejím dokončením. Pokud bylo ve věci vedeno zkrácené stavební řízení (stavba povolena certifikátem AI, a jedná se o změnu, která nevyžaduje vyjádření dotčených orgánů, případně správců sítí, schválí AI při kontrolní prohlídce změnu zápisem do stavebního deníku. Pokud jde o změnu stavby takového rozsahu, že je nutné, aby se ke změně vyjádřil i některý dotčený orgán případně správce sítí, ověří AI projektovou dokumentaci "Změna stavby před jejím dokončením", a spolu s její nezbytnou dokladovou částí ji oznámí spolu s certifikátem na SÚ. Dokumentaci označí podpisem datem a autorizačním razítkem. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.
 2. Vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydává pouze SU. AI může provést závěrečnou kontrolní prohlídku, která má stejné náležitosti jako by ji prováděl SU a která vždy předchází vydání kolaudačního souhlasu. Pokud prohlídka proběhne bez připomínek a závad, vydá AI certifikát, kterým stvrzuje, že stavba je provedena dle schválené DSP a v souladu s vydaným stavebním povolením (certifikátem AI) a že nic nebrání jejímu bezpečnému užívání pro účel, ke kterému byla navržena a schválena. SU po té může upustit od provedení závěrečné kontrolní prohlídky a na základě žádosti stavebníka, kde je v příloze certifikát AI, vydá kolaudační souhlas. AI spolu se stavebníkem zpravidla předem informuje SU o záměru provést závěrečnou kontrolní prohlídku samostatně, např. i za účasti SU a předjedná, že SU následně upustí od závěrečné kontrolní prohlídky.
 3. Změna v užívání stavby vydává pouze SU
 4. Předčasné užívání stavby vydává pouze SU
 5. Zkušební provoz stanovuje rozhodnutím pouze SU
 6. Povolení odstranění stavby vydává pouze SU
 7. Dodatečné povolení stavby vydává pouze SU
Cena práce autorizovaného inspektora je individuální a je odvislá od rozsahu a složitosti dokumentace a její dokladové části, orientačně činí cca 1000 Kč za hodinu.

STŘET ZÁJMŮ, ETIKA A MOŽNÁ POCHYBENÍ AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA

 • Autorizovaný inspektor se nesmí dostat do střetu zájmů. Nesmí vydat certifikát na stavbu, na jejíž přípravě nebo realizaci se podílel nebo bude podílet (projektová činnost, účast na provádění stavby).
 • nesmí vydat dodatečně certifikát pro stavbu, která byla realizována bez stavebního povolení (legalizovat černou stavbu)
 • neměl by uzavřít smlouvu se stavebníkem na stavbu, u které běží nebo je přerušeno řízení u SU
 • nesmí vydat certifikát ke stavbě, která vyžaduje UR, avšak UR není vydané nebo u které je UR vydané, ale nepravomocné
 • nesmí vydat certifikát na povolení stavby vodního díla, které vyžaduje povolení s nakládáním s podzemními vodami - to neplatí v případě vodního díla, kdy se jedná o prodloužení vodovodních řadů, dešťových a kanalizačních stok, které toto povolení nevyžadují.
 • o pochybení inspektora může rozhodnout pouze soud, svým výrokem může např. zrušit certifikát, či uložit nápravu. SU může při podnětu nebo při podezření na pochybení AI např. stavbu rozhodnutím o odstranění nepovolené stavby zastavit a vyčkat zjednání nápravy např . na rozhodnutí soudu.
 • Odejmout autorizaci inspektorovi může pouze ministr pro místní rozvoj, který jej jmenoval

S použitím podkladů a se svolením Ing. arch. Petra Brodského
Zpracovala Koordinační rady pro autorizované inspektory
27.8.2010